ปัจจุบันให้บริการ

Health Assessment & Remediation

รายงานสรุป ค่าคอนฟิกูเรชั่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในอนาคต ประสิทธิภาพการทำงาน และแก้ไขปัญหาสำคัญที่พบ

ปัจจุบันให้บริการ

ปัจจุบันให้บริการ

Active Directory Health Assessment (ADHA)

Exchange Server Health Assessment (ExHA)

Windows Server Performance Assessment (WSPA)

Office 365 Network Performance Assessment (ONPA)