01 - Health Assessment

Premium Support

สัญญาระยะยาว ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และย้ายระบบ

01 - Health Assessment

01 - Health Assessment

Windows Server, Exchange, Skype, System Center, Azure, Office 365, และที่เกี่ยวข้อง

02 - Accelerate

02 - Accelerate

รายงานสรุป ค่าคอนฟิกูเรชั่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในอนาคต ประสิทธิภาพการทำงาน และแก้ไขปัญหาสำคัญที่พบ

Active Directory Health Assessment (ADHA)

Exchange Server Health Assessment (ExHA)

Windows Server Performance Assessment (WSPA)

Office 365 Network Performance Assessment (ONPA)

khara-woods-380290-unsplash.jpg
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

sale@inthecloud.co.th